Promocje
SZYDEŁKOWA ROBÓTKA WEŁNIANA ANANAS
SZYDEŁKOWA ROBÓTKA WEŁNIANA ANANAS
19,00 zł 13,00 zł
szt
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
polityka prywatności
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona http://reklanet.pl używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką prywatności.
Poleć nas

Polub nas na FB

Potwierdzona rzetelność!!!
Opinie o Firma Handlowo-Usługowa Ekrobud mgr inż. Piotr Jeżewski na honeste.pl
Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://reklanet.pl prowadzony jest przez Piotr Jeżewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, NIP: 656-106-34-84, REGON: 290677485. BDO 000390237

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji):

F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski

ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów

Poczta elektroniczna: sklep@reklanet.pl

Kontakt telefoniczny: 502 368 682 (opłata według taryfy operatora)

 

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 2. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://reklanet.pl

 4. Sprzedawca – Piotr Jeżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, NIP: 656-106-34-84, REGON: 290677485.

3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność przelewem online – podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A.

 3. pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru.

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

PKO BP – nr rachunku: 94 1020 2733 0000 2402 0082 2270

mBank – nr rachunku: 83 1140 2004 0000 3002 4583 2565

PeKaO SA – nr rachunku: 47 1240 4982 1111 0010 3551 7464

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatność należy uregulować w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: FeDex, Poczta Polska.

2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 1. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00 oraz w sobotę od 10: 00 do 14: 00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub drogą mailową.

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski, ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów

 2. w formie elektronicznej na adres: sklep@reklanet.pl

 3. telefonicznie pod numerem: 502 368 682

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski, ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@reklanet.pl lub pisemnie na adres: F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski, ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski, ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej,

 2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00, opłata za połączenie według stawki operatora) lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 czerwiec 2018 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski, ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, adresy e-mail: sklep@reklanet.pl numer telefonu: 502 368 682

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://reklanet.pl, który prowadzony jest przez Piotr Jeżewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, NIP: 656-106-34-84, REGON: 290677485.

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji):

F.H.U. EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski

ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów

Poczta elektroniczna: sklep@reklanet.pl

Kontakt telefoniczny: 502 368 682 (opłata wg stawki operatora)

 

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,

 2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

 3. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://reklanet.pl

 4. Usługodawca – Piotr Jeżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa EKROBUD mgr inż. Piotr Jeżewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Głowackiego 61, 28 – 300 Jędrzejów, NIP: 656-106-34-84, REGON: 290677485.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa JavaScript, Flash, plików cookies

 4. system operacyjny Windows 7, 8, Vista, Linux, OsX, Android,

 5. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrom, Safari,

 6. minimalna rozdzielczość ekrany dla aplikacji: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

4. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 1. rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy,

 2. składanie zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia,

 3. wysyłanie newsletterów.

2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 świadczone są nieodpłatnie.

§ 3 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Sklep internetowy umożliwia rejestrację i zakładanie Konta. Rejestracja Konta jest jednoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy w zakresie prowadzenia Konta. W tym celu należy przejść do zakładki „rejestracja/logowanie”, przejść do formularza rejestracji oraz podać następujące dane: login, hasło oraz adres e-mail. Następnie należy przepisać kod weryfikujący z obrazka i kliknąć zakładkę „załóż konto”. Na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji zostanie przesłany link potwierdzający otrzymanie zgłoszenia rejestracyjnego – należy kliknąć w link lub skopiować i wkleić do okna przeglądarki, w celu potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji można przejść do „Mojego panelu” i uzupełnić dane potrzebne do realizacji zamówienia, w tym imię i nazwisko oraz adres wysyłki towaru. Rejestracji można również dokonać w trakcie składania zamówienia, w sposób opisany powyżej. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, a w zakładce „mój panel” ma możliwość je korygować, zmieniać oraz uzupełniać.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 4 Usługa polegająca za złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówienia

Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia. W tym celu należy:

 1. kliknąć na wybrany produkt (opis, nazwę lub zdjęcie),

 2. dodać do „koszyka”. W przypadku zakupu większej ilości produktów należy powtarzać powyższe czynności, naciskając ikonkę „kontynuuj zakupy”,

 3. należy wybrać formę dostawy i metodę płatności, za pomocą ikonki „zmień”. Dostępne formy dostawy to przesyłki Pocztą Polską, przesyłki kurierskie lub odbiór osobisty, natomiast dostępne formy płatności to: przelew bankowy, zapłata przy odbiorze (pobranie) lub płatność gotówką,

 4. kliknąć ikonki „przelicz koszyk”, a następnie „potwierdź zakup”, gdzie pojawi się okno edycyjne, umożliwiające dokonanie zakupu jednorazowego, rejestrację z założeniem Konta lub zalogowanie się do już istniejącego Konta. W przypadku dokonania zakupu jednorazowego (wybrania takiej opcji) pojawi się formularz danych koniecznych do zrealizowania zamówienia, w szczególności należy podać imię, nazwisko oraz adres wysyłki. Są to dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia i tylko w tym celu są wykorzystywane. Można również podać dowolne informacje dodatkowe oraz zatwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie ikonki „potwierdź zakup”. Na ekranie pojawi się potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające: numer zamówienia, kwotę do zapłaty, wybraną opcję dostawy i płatności.

§ 5 Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia po uzyskaniu dostępu do Konta, do momentu kliknięcia na ikonę „Potwierdź zakup”. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do konta i kliknięciu na zakładki: Dane Konta – Dane kontaktowe, Książka adresowe – Zarządzaj adresami, Zamówienie.

2. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji na temat zmiany zamówienia na adres e-mail: sklep@reklanet.pl lub telefonicznie pod numerem: 41 386 43 53 (opłata wg stawki operatora), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 – 17: 00, soboty 10:00 – 14:00.

 

 

§ 6 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem: 41 386 43 53 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 – 17: 00, soboty 10: 00 – 14: 00, drogą elektroniczną: sklep@reklanet.pl

2. W zawiadomieniu o zaistniałej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności wystąpienia zdarzenia, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a także wskazać sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub e-mail).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 7 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta składając stosowne oświadczenie woli za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@reklanet.pl lub korespondencyjnie na adres: Firma Handlowo-Usługowa Ekrobud mgr inż. Piotr Jeżewski, 28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegająca na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

§ 8 Dane osobowe

Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, przebudowy sklepu internetowego mającej wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu  nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 czerwiec 2018 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl